Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

NABÓR DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach prowadzi nabór do służby na stanowisko stażysty (docelowo ratownik).

Praca w systemie zmianowym w jednostce interwencyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania konieczne:
Kandydaci powinni spełniać wymagania, które reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ):
- posiadać obywatelstwo polskie,
- korzystać w pełni z praw publicznych,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- odznaczać się dobrymi warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi (kategoria zdrowia A)
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. a ponadto:

- posiadać prawo jazdy kategorii min. "B"
- przystąpić do testu sprawności fizycznej

- posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie powiatu kozienickiego – data zameldowania przed 01.06.2012 r.

Wymagania preferowane systemem punktowym:

Kandydaci przy postępowaniu kwalifikacyjnym dostają dodatkowe punkty za:

Lp.

Wymaganie

pkt

1.

posiadanie prawa jazdy kat. min. „C

2

2.

posiadanie prawa jazdy kat. „C” + „E„

3

3.

wykształcenie wyższe w zakresie elektroniki, informatyki lub WF

1

4.

udokumentowane członkowstwo w OSP (co najmniej ukończony kurs szeregowych OSP - świadectwo wydane przez PSP )

1

5.

Wiek kandydata do 30 lat

1

6.

Status bezrobotnego

1


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny i życiorys.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane uprawnienia

(oryginały do wglądu).

3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności.

4. Oświadczenie kandydata o umiejętności pływania.

5. Aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testu sprawności fizycznej wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed planowaną datą przeprowadzenia testu – do okazania w dniu testów sprawnościowych (koszt badań i wydania zaświadczenia pokrywa zainteresowany).

6. Kopia dowodu osobistego.

7. Kopia stron książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią zdrowia oraz zapisem o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej.

8.Dokument potwierdzający zameldowanie na terenie powiatu kozienickiego przed
01 czerwca 2012 r.

9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach ul. Nowy Świat 3, 26–900 Kozienice –
w terminie do dnia 17 września 2012 r. w godz. 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku) .

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów przeprowadzi Komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone
w trzech etapach.

2. I Etap postępowania kwalifikacyjnego – weryfikacja dokumentów

Na tym etapie postępowania Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie wymagań podstawowych i preferowanych. Dokumenty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

3. II etap postępowania kwalifikacyjnego – próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej:

Do tego etapu przystąpią kandydaci, którzy spełniają wymagania konieczne.

Wykaz osób zakwalifikowanych do testu sprawnościowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń KPPSP Kozienice w dniu 19 września 2012 r.

Uwaga: przed przystąpieniem do testu każdy kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do testu sprawności fizycznej.

Na teście sprawności fizycznej obowiązuje strój i obuwie sportowe.

4. Termin egzaminu sprawnościowego ustala się na 20 września 2012 r.
o godz. 8.30 – w siedzibie KPPSP Kozienice, ul. Nowy Świat 3.
W przypadku dużej liczby kandydatów testy sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone również w dniu 21.09.2012 r.
 

Test sprawności

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddani są testom sprawnościowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu

i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawnościowy składa się z następujących konkurencji:
- próba harwardzka ( próba wydolnościowa, której zaliczenie warunkuje przystąpienie do pozostałych konkurencji – jest przeprowadzana w obecności lekarza )
- bieg na 50 metrów,
- bieg na 1000 metrów,
- podciąganie na drążku (chwyt dowolny).

Wymagane minima i maxima dla poszczególnych konkurencji:

1) podciąganie na drążku – minimum 10 razy

2) bieg na 50 m – maksymalny czas – 7,2 s

3) bieg na 1000 m – maksymalny czas -3 min. 50 s.

Test sprawnościowy odbywa się jednego dnia w obecności wszystkich kandydatów. Każdorazowo sporządzany jest protokół na okoliczność postępowania kwalifikacyjnego, który zostaje przekazywany do akceptacji kierującego jednostką organizacyjną PSP,
a następnie przechowywany jest wraz z dokumentacją w komórce kadrowej.

Kandydat ma prawo do 2 prób. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganych wyników w teście sprawności fizycznej, nie zostaje on dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowy opis próby wydolnościowej oraz poszczególnych konkurencji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191). Do obliczenia skali ocen nie stosuje się punktów preferencyjnych za wiek określonych w załączniku nr 5 do w/w rozporządzenia.

Punktacja z testu sprawności fizycznej

Ocena z testu sprawności fizycznej

pkt

6 - wybitna

7

5 – bardzo dobra

5

4 - dobra

2

3 - dostateczna

1

2 - słaba

0

5. III etap postępowania kwalifikacyjnego:

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali pozytywne oceny w II etapie postępowania oceniana w skali 0 – 5 pkt.

6. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (w przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy wynik z testu sprawności fizycznej) zostaną skierowani na badania psychologiczne
i lekarskie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA celem określenia ich przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Na badania będą kierowane kolejne osoby z listy – wg ilości punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym – aż do wyczerpania potrzeb.

7. Skierowanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA kończy postępowanie kwalifikacyjne.

8. Dodatkowe informacje można będzie również uzyskać :

1) telefonicznie pod numerami: (048) 611-78-00, (048) 611-78-06,

2) osobiście w sekretariacie KPPSP Kozienice, ul. Nowy Świat 3.

9.Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą powiadamiane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach

st. bryg. Zbigniew Szczygieł



2012-08-16
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl