Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Aktualności

IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kozienicach.

        W dniu 23 października 2016 roku w sali szkoleniowej OSP Kozienice przy ul. Nowy Świat 3 w Kozienicach dobył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Takie spotkanie odbywa się raz na 5 lat, a jego celem jest min. przedstawienie i podsumowanie działalności Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kozienicach w tym okresie oraz wybór nowych władz.
       W trakcie zjazdu nastąpiło zatwierdzenie składu nowego zarządu, wybór komisji rewizyjnej, ale przede wszystkim wytyczenie zadań dla nowych władz związkowych na najbliższe 5 lat. Przybyłych na obrady powitał druh Andrzej Jung Starosta Kozienicki - a zarazem prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kozienicach.
Zjazd uświetnili swoją obecnością m.in.:
- st. bryg. Zbigniew Szczygieł - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy
- bryg. Krzysztof Zyzek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
- dh Zbigniew Gołąbek – wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie
- przedstawiciel OW ZOSP RP w Warszawie filia w Radomiu – druhna Anna Tomczyk

Spotkanie rozpoczęto wyborem przewodniczącego, którym został druh Witold Adamski, który czuwał nad sprawnym przebiegiem zjazdu, wybrano też sekretarza i ustalono skład prezydium zjazdu. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków i druhów, którzy odeszli na wieczną wartę w minionej kadencji, w tym Prezesa OP ZOSP RP w Kozienicach Starostę Kozienickiego druha Janusza Stąpóra.
Ważnym punktem spotkania było wręczenie najwyższych odznaczeń:
- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP druh Zbigniew Gołąbek – Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył zasłużonego działacza pożarnictwa bryg. Krzysztofa Zyzka - Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach.
- Druh Zbigniew Gołąbek zarazem radny sejmiku województwa mazowieckiego w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika uhonorował medalem „Pro Masovia” - wyjątkowo zaangażowanego w działalność strażacką, byłego wieloletniego Komendanta Powiatowego PSP w Kozienicach, a obecnie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawy st. bryg. Zbigniewa Szczygła.

Po powołaniu prezydium zjazdu oraz wyborze komisji zajazdowych druh Andrzej Jung złożył obszerne sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2012 - 2016, w którym poruszył, szereg zagadnień dotyczących funkcjonowania jednostek i zarządów OSP, stwierdzono między innymi, że nastąpiła znaczna poprawa w działalności operacyjnej jednostek OSP, oraz ich wyposażenie w sprzęt techniczny i ochrony osobistej. Podziękował wszystkim druhom za społeczną działalność i zaangażowanie przy realizacji działań statutowych. Ciepłe słowa skierował również do władz samorządowych dziękując za wsparcie jednostek OSP. Głos zabrał również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach bryg. Krzysztof Zyzek podsumowując współpracę pomiędzy PSP a OSP w powiecie kozienickim w okresie sprawozdawczym, przybliżył min. dane dotyczące poziomu wyszkolenia strażaków ochotników, ilości zdarzeń w których jednostki OSP brały udział, pozyskiwania pojazdów i sprzętu pożarniczego. Przewodniczący ustępującej komisji rewizyjnej druh Okrój Witold przedstawił sprawozdanie z działalności komisji, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. Zjazd jednogłośnie zagłosował za udzieleniem absolutorium za okres sprawozdawczy oraz wybrał nowe władze na kolejną kadencję. Podczas wyboru nowego zarządu druh Andrzej Jung zawnioskował o nadanie druhowi Romanowi Wysockiemu funkcji wiceprezesa honorowego w podziękowaniu za jego wieloletnie angażowanie się w prace Związku. Jego osoba ma pełnić funkcję głosu doradczego w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Wniosek został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty.

W skład nowego prezydium zarządu OP ZOSP RP w Kozienicach weszli:
Prezes - dh Andrzej Jung – Starosta Kozienicki
Wiceprezes – bryg. Krzysztof Zyzek – Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach
Wiceprezes- st. bryg. Zbigniew Szczygieł - Komendant Miejski PSP miasta stołecznego Warszawy
Wiceprezes honorowy – druh Roman Wysocki
Sekretarz – dh Robert Grygiel – Komendant Gminny OSP w Garbatce-Letnisko
Skarbnik – dh. Józef Kapusta – Prezes OSP w Cecylówce Brzóskiej
Członek prezydium – dh Mariusz Woch
Członek prezydium – dh Michalski Zbigniew
Członek zarządu – dh Kazimierz Mastalerz
Członek zarządu – dh Piotr Dela

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie do składu prezydium zarządu po jednym przedstawicielu każdej z gmin powiatu, co jest bardzo istotne ze względu na nowy sposób finansowania OSP.
Dyskusja nad sprawozdaniami przebiegała wielotorowo ale tematem wiodącym stał się problem „starzenia się” struktur OSP. Wielu biorących udział w dyskusji sugerowało rozwiązania polegające na częściowym zwrocie podatku dla strażaków, zwiększeniu ekwiwalentu za wyjazdy, ustanowieniu ulg dla pracodawców zatrudniających strażaków-ochotników, zwiększenie zaangażowania związku w MDP.
IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kozienicach zakończył się wyborem Komisji Rewizyjnej (Przewodniczącą została druhna Krystyna Telefus- Zajkowska) i wyborem delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego oraz podjęciem stosownych uchwał.

2016-11-03
 
...powrót
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl