Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
Obowiązki inwestora dotyczące odbioru obiektów

Do pobrania:
wzór zawiadomienia w formacie pdf


Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z

właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

1. Inspekcji Ochrony Środowiska

2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

3. Państwowej Inspekcji Pracy

4. Państwowej Straży Pożarnej

 
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 
        Odnośnie PSP organem jest Komenda Powiatowa PSP w Kozienicach, która w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno- rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

        Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.) i akty wykonawcze do niej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy wzór zawiadomienia zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.
 
 
 
 
Wniosek (podanie) powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora,

2. adres do korespondencji i telefon kontaktowy inwestora,

3. adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna i wysokość

odbieranego obiektu.

4. kopia decyzji pozwolenia na budowę.

 
Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

1. sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

2. sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań warunków techniczno-budowlanych i norm;

3. sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne;

4. obowiązkiem inwestora jest okazanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, potwierdzających zakładane własności użytkowe oraz wykazać, że wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadają wymagane certyfikaty zgodności;

5. sprawdzenie w dzienniku budowy, czy został dokonany wpis kierownika budowy o zakończeniu budowy;

6. sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami;

7. sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową;

8. inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:

     • instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),• stałych urządzeń gaśniczych,

     • sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

     • instalacji sygnalizacji pożarowej,

     • instalacji monitoringu pożarowego,

     • instalacji i urządzeń oddymiających,

     • instalacji odgromowej - z pomiarów oporności uziemienia wraz z metryką urządzenia piorunochronnego,

     • instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów),

     • instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

 
         W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

         Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

1. dróg pożarowych;

2. zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;

3. prawidłowości rozmieszczenia gaśnic, ich dostępności oraz oznakowania miejsc lokalizacji;

4. kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych;

5. oznakowania dróg ewakuacyjnych;

6. sprawności oświetlenia awaryjnego;

7. oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

 
        Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanym obiekcie.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl