Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
 
Wydziały
 

 

 Wydziały i stanowiska pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach.
 
 Wydział Operacyjny, w tym SKKP
Naczelnik Wydziału - st.kpt. mgr inż. Jacek Wejman
adres e-mail: operacyjny@kozienicestraz.pl


starszy specjalista
adres e-mail: jrg@kozienicestraz.pl


W skład wydziału operacyjnego wchodzi  Stanowisko Kierowania / dyżurnych SKKP /, pracujących w systemie zmianowym 24 godz. x 48godz.
 
Dyżurny Operacyjny Powiatu asp.sztab. Krzysztof Ochnik
Dyżurny Operacyjny Powiatu asp.sztab. Artur Toporek
Dyżurny Stanowiska Kierowania mł.asp. Piotr Łęcki  
Dyspozytor st. sekc. Karol Grudzień

Do głównych zadań wydziału operacyjnego należy:
 
1. W zakresie spraw operacyjnych;
 
1) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 
2) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 
3) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 
4) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 

5) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;


2. W zakresie spraw szkoleniowych;
 
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;
 
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;


3. W zakresie spraw informatyki;
 
1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 
3) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 
4. W zakresie spraw łączności;
 
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 
3) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 
4) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

 
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Starszy Specjalista - st. kpt. Karol Majdak

adres e-mail: prewencja@kozienicestraz.pl

Do głównych zadań stanowiska ds. kontrolno-rozpoznawczych należy:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 
3) opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 
4) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 
5) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
 
6) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 
7) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 
8) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 

9) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

Sekcja ds. organizacyjno kadrowych


Kierownik sekcji asp. Rafał Grabowski

Adres e -mail: kadry@kozienicestraz.pl

 

Inspektor - mgr Agnieszka Jastrzębska

adres e-mail: organizacyjny@kozienicestraz.pl
                     bipkppsp@kozienicestraz.pl

 

Do głównych zadań sekcji ds. organizacyjno kadrowych należy:
 
1. W zakresie spraw kadrowych;
 
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczych;
 
3) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 

4) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;2. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji należy:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 
3) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 
4) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 
5) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główna Księgowa - mgr Gabriela Podlaska-Wiśniewska
Do głównych zadań stanowiska ds. finansowych należy:
 
1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 

4) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Starszy Specjalista - mł. bryg. inż. Wiesław Krześniak

adres e-mail:kwatermistrz@kozienicestraz.pl


Do głównych zadań stanowiska ds. kwatermistrzowskich należy:
 
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 
2) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 
3) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 

4) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

5) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł;


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG -
adres e-mail: dowodcajrg@kozienicestraz.pl

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr Daniel Jastrzębski


                   

Do głównych zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy:

1. w zakresie spraw JRG
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 
3) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 
4) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego;
 
5) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 
6) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 
7) organizowanie i realizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 
8) realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

2. w zakresie spraw technicznych
  

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 
5) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 
 
W skład jednostki ratowniczo-gaśniczej wchodzi dwóch strażaków, pracujących w systemie codziennym, tj. dowódca i zastępca dowódcy oraz 37 strażaków, pełniących służbę w systemie zmianowym - podzielonych na trzy zmiany służbowe:
 
Zmiana I
 
1.  - dowódca zmiany
2. kpt. inż. Wojciech Gołąbek - p.o. dowódca zmiany
3. asp. sztab. Zbigniew Małecki - dowódca sekcji
4. asp. Grzegorz Kwieciński - dowódca zastępu
5. st. ogn. Piotr Traczyk - starszy operator sprzętu specjalnego
6.  ogn. Jarosław Karsznia - operator sprzętu specjalnego
7. ogn. Piotr Majewski -ratownik kierowca
8.st. sekc. mgr Paweł Szczepaniak - ratownik9.
9. st. sekc. inż. Wojciech Konrad - ratownik
10. st. sekc. Adam Jeziorowski - ratownik
11. str. Kamil Grudzień - stażysta

Zmiana II
 
1. st. kpt. mgr inż. Rafał Zielony - dowódcy zmiany
2. kpt. inż. Karol Przydatek  - zastępca dowódcy zmiany
3. st. asp. Artur Suwała - dowódca sekcji
4. asp. Tomasz Rokomiński - dowódca zastępu
5. mł. asp. Cezary Adamiec - starszy ratownik
6. mł. asp. Bartłomiej Obarski - starszy ratownik
7. st. ogn. Mariusz Hajduk - starszy operator sprzętu specjalnego
8. st. ogn. Mirosław Węsek - starszy operator sprzętu specjalnego
9. st. ogn. Tomasz Szarawarski - starszy operator sprzętu specjalnego
10. ogn. Hubert Włodarczyk - operator sprzętu specjalnego
11. mł. ogn. Grzegorz Grzebalski - ratownik
12. st. sekc. Marcel Czubaj - ratownik
 
 
Zmiana III
 
1. st. kpt. mgr inż. Marcin Trociński - dowódca zmiany
2. asp. sztab. Dariusz Bernat - zastępca dowódcy zmiany
3. asp. Michał Muszyński - dowódca zastępu
4.  st. ogn. inż. Dariusz Szymański - starszy operator sprzętu specjalnego
5. ogn. mgr Kamil Skrzypczyk - operator sprzętu specjalnego 
6. ogn. Rafał Szczepaniak - operator sprzętu specjalnego
7. mł. ogn. Dariusz Pachucy - ratownik - kierowca
8. st. sekc. Mateusz Pyrka - ratownik 
9. st. sekc. Michał Woźniak - ratownik - kierowca
10. st. sekc. Karol Grudzień - ratownik
11. st. str. Piotr Bednarczyk - stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl