Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
 
 
Wydziały
 

 

 Wydziały i stanowiska pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Kozienicach.
 
 Wydział Operacyjny, w tym SKKP
Naczelnik Wydziału - st.kpt. mgr inż. Jacek Wejman
adres e-mail: operacyjny@kozienicestraz.pl


starszy specjalista - mł. bryg. mgr inż. Paweł Kowalski
adres e-mail: jrg@kozienicestraz.pl


W skład wydziału operacyjnego wchodzi  Stanowisko Kierowania / dyżurnych SKKP /, pracujących w systemie zmianowym 24 godz. x 48godz.
 
Dyżurny Operacyjny Powiatu st.kpt. inż. Karol Majdak
Dyżurny Operacyjny Powiatu asp.sztab. Krzysztof Ochnik
Dyżurny Operacyjny Powiatu asp.sztab. Artur Toporek
Dyżurny Stanowiska Kierowania mł.asp. Piotr Łęcki 

Do głównych zadań wydziału operacyjnego należy:
 
1. W zakresie spraw operacyjnych;
 
1) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 
2) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 
3) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 
4) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 

5) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;


2. W zakresie spraw szkoleniowych;
 
1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu;
 
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;


3. W zakresie spraw informatyki;
 
1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 
2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 
3) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 
4. W zakresie spraw łączności;
 
1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 
2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 
3) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 
4) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;

 
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych

Starszy Specjalista - bryg. mgr inż. Tomasz Popis

adres e-mail: prewencja@kozienicestraz.pl

Do głównych zadań stanowiska ds. kontrolno-rozpoznawczych należy:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 
3) opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 
4) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 
5) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzeniania się;
 
6) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 
7) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 
8) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 

9) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

Sekcja ds. organizacyjno kadrowych


Kierownik sekcji asp. Rafał Grabowski

Adres e -mail: kadry@kozienicestraz.pl

 

Inspektor - mgr Agnieszka Jastrzębska

adres e-mail: organizacyjny@kozienicestraz.pl
                     bipkppsp@kozienicestraz.pl

 

Do głównych zadań sekcji ds. organizacyjno kadrowych należy:
 
1. W zakresie spraw kadrowych;
 
1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 
2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczych;
 
3) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 

4) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;2. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji należy:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 
2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 
3) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 
4) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 
5) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

Główna Księgowa - mgr Gabriela Podlaska-Wiśniewska
Do głównych zadań stanowiska ds. finansowych należy:
 
1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
 
2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
 

4) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);


Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Starszy Specjalista - mł. bryg. inż. Wiesław Krześniak

adres e-mail:kwatermistrz@kozienicestraz.pl


Do głównych zadań stanowiska ds. kwatermistrzowskich należy:
 
1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 
2) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 
3) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 

4) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

5) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i innych źródeł;


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG - mł.bryg. inż. Krzysztof Kowalczyk
adres e-mail: dowodcajrg@kozienicestraz.pl

Z-ca Dowódcy JRG - mł. bryg. mgr Daniel Jastrzębski


                   

Do głównych zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy:

1. w zakresie spraw JRG
1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 
3) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 
4) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodnego;
 
5) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 
6) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 
7) organizowanie i realizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksr-g na obszarze powiatu;
 
8) realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

2. w zakresie spraw technicznych
  

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 
2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 
3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 
4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 
5) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 
 
W skład jednostki ratowniczo-gaśniczej wchodzi dwóch strażaków, pracujących w systemie codziennym, tj. dowódca i zastępca dowódcy oraz 37 strażaków, pełniących służbę w systemie zmianowym - podzielonych na trzy zmiany służbowe:
 
Zmiana I
 
1. asp. sztab. Bogdan Konarski - dowódca zmiany
2. kpt. inż. Wojciech Gołąbek - zastępca dowódcy zmiany
3. asp. sztab. Zbigniew Małecki - dowódca sekcji
4. asp. Grzegorz Kwieciński - dowódca zastępu
5. st. ogn. Grzegorz Kurek - starszy operator sprzętu specjalnego
6. st. ogn. Piotr Traczyk - starszy operator sprzętu specjalnego
7. ogn. Jarosław Karsznia - operator sprzętu specjalnego
8. ogn. Piotr Majewski -ratownik kierowca
9. st. sekc. mgr Paweł Szczepaniak - ratownik
10. st. sekc. inż. Wojciech Konrad - ratownik
11. st. sekc. Adam Jeziorowski - ratownik
12. str. Kamil Grudzień - stażysta

Zmiana II
 
1. st. kpt. mgr inż. Rafał Zielony - dowódcy zmiany
2. kpt. inż. Karol Przydatek  - zastępca dowódcy zmiany
3. st. asp. Artur Suwała - dowódca sekcji
4. asp. Tomasz Rokomiński - dowódca zastępu
5. mł. asp. Cezary Adamiec - starszy ratownik
6. mł. asp. Bartłomiej Obarski - starszy ratownik
7. st. ogn. Mariusz Hajduk - starszy operator sprzętu specjalnego
8. st. ogn. Mirosław Węsek - starszy operator sprzętu specjalnego
9. st. ogn. Tomasz Szarawarski - starszy operator sprzętu specjalnego
10. ogn. Hubert Włodarczyk - operator sprzętu specjalnego
11. mł. ogn. Grzegorz Grzebalski - ratownik
12. st. sekc. Marcel Czubaj - ratownik
 
 
Zmiana III
 
1. st. kpt. mgr inż. Marcin Trociński - dowódca zmiany
2. asp. sztab. Dariusz Bernat - zastępca dowódcy zmiany
3. asp. Michał Muszyński - dowódca zastępu
4.  st. ogn. inż. Dariusz Szymański - starszy operator sprzętu specjalnego
5. ogn. mgr Kamil Skrzypczyk - operator sprzętu specjalnego 
6. ogn. Rafał Szczepaniak - operator sprzętu specjalnego
7. mł. ogn. Dariusz Pachucy - ratownik - kierowca
8. st. sekc. Mateusz Pyrka - ratownik 
9. st. sekc. Michał Woźniak - ratownik - kierowca
10. st. sekc. Karol Grudzień - ratownik
11. st. str. Piotr Bednarczyk - stażysta

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 3
tel. (048) 611-78-98, fax (048) 611-78-88
e-mail:kozienice@mazowsze.straz.pl